لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

پرس اتو

صنایع احمدی

سایر محصولات صنایع احمدی

PJ.96.MB

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح صادراتي

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PJ.95.MN

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح صادراتي

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PM.65.MN

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح هوفمن آمريکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PA.63.MN

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح هوفمن آمريکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PJ.60.MN

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح هوفمن آمريکا

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PJ.99.PB

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح پنوماتيک

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PJ.97.PN

(0) نظر

اتو پرس بخار طرح پنوماتيک

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

RI.210.MN

(0) نظر

اتو غلطک طرح ميله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

RI.160.MN

(0) نظر

اتو غلطک طرح ميله آلمان

ماشین آلات خشکشویی کمال

سایر محصولات ماشین آلات خشکشویی کمال

PI

(0) نظر

پرس بخار

تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

RI 210

(0) نظر

دستگاه اتو غلتک

تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر

RI 160

(0) نظر

دستگاه اتو غلتک

تجهیزات رختشویخانه گازر

سایر محصولات تجهیزات رختشویخانه گازر