لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

دوره های تخصصی ویژه هتل

 • مدیریت غذا نوشابه 224 ساعت
 • مدیریت امور اقامتی 240 ساعت
 • مدیریت تشریفات مهمانی 85 ساعت
 • پذیرایی و تشریفات 32 ساعت
 • امور مالی در هتلداری 32 ساعت
 • ارگونامی و دکوراسیون داخلی هتل ها 32 ساعت
 • بازاریابی و فروش در هتل 85 ساعت
 • خانه داری 32 ساعت
 • پذیرشگری در هتل 32 ساعت
 • کنترل هزینه غذا و نوشابه 85 ساعت
 • مدیریت آشپزخانه (1) 32 ساعت
 • مدیریت اشپزخانه (2) 32 ساعت
 • پروتکل های تشریفاتی 24 ساعت
 • برقراری ارتباط موثر با ارباب رجوع (مشتری) 24 ساعت
 • مسئولین دفاتر مدیران 24 ساعت
 • مدیریت امور خدمات در سازمان ها 64 ساعت
 • بهینه سازی طبخ غذا 64 ساعت
 • متصدیان پذیرایی ونظافت 24 ساعت

تلاشگران اندیشه کاراد

سایر محصولات تلاشگران اندیشه کاراد

(0) نظر

تشریفات

دقیق ترین برنامه ریزی و اجرا و نظارت بر مراسم تشریفاتی
اجرا فهرست و تنظیم قرار دادهای تشریفاتی
دقیق ترین برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها ، کنگره ها و گردهمایی
کنترل تمامی هزینه ها و ارقام درآمد زا
برنامه ریزی برای انجام وظیفه پرسنل در ساعات مختلف برای برگزاری مراسم تشریفات 
هتلداری فرخ فر

سایر محصولات هتلداری فرخ فر