لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

(0) نظر

شف اینگ دیش مستطیل(رول تاپ)

مقدم تجهیز

سایر محصولات مقدم تجهیز

(0) نظر

شف اینگ دیش گرد

مقدم تجهیز

سایر محصولات مقدم تجهیز

(0) نظر

شف اینگ دیش مستطیل

مقدم تجهیز

سایر محصولات مقدم تجهیز

(0) نظر

شف اینگ دیش گرد

لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

سایر محصولات لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

(0) نظر

شف اینگ دیش مستطیل(رول تاپ)

لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

سایر محصولات لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

(0) نظر

شف اینگ دیش مستطیل

لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

سایر محصولات لوازم آشپزخانه صنعتی ختایی

(0) نظر

شف اینگ دیش گرد

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

(0) نظر

شف اینگ دیش گرد

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

(0) نظر

شف اینگ دیش مستطیل

شرکت بازرگانی سینا

سایر محصولات شرکت بازرگانی سینا

(0) نظر

شفینگ دیش پلویی 9 لیتری

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش پلویی 2تکه امپریال

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش پلویی رویال

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش خورشتی 6 لیتری

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش خورشتی امپریال

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش سوپی 11 لیتری

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش سوپی امپریال الکلی

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش پایه کوتاه برقی

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش مستطیلی پایه کوتاه برقی

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شفینگ دیش پلویی امپریال

گروه تجهیزات هتلی حائری

سایر محصولات گروه تجهیزات هتلی حائری

(0) نظر

شف اینگ دیش مستطیل

پرشیا استیل

سایر محصولات پرشیا استیل

ps 460

(0) نظر

شف اینگ دیش گرد

شف اینگ دیش گرد استیل دارای درب رول دار
پرشیا استیل

سایر محصولات پرشیا استیل