لیست تامین کنند گان

مدل تصویر محصول نام محصول تامین کننده

1XPL002

(0) نظر

دستگاه کشش زیر بغل

Panatta
XPlux
 طول: 176 cm
عرض: 120 cm
ارتفاع: 198 cm
وزنه ها: 245 kg
وزنه استاندارد: 100 kg
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1XPL001

(0) نظر

دستگاه کشش زیر بغل

Panatta
XPlux

طول: 120 cm
عرض: 118 cm
ارتفاع: 228 cm
وزنه ها: 200 kg
وزنه استاندارد: 100 kg
وزنه اختیاری: 130 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1XPL004

(0) نظر

دستگاه قایقی

Panatta
XPlux

طول: 155 cm
عرض: 124 cm
ارتفاع: 202 cm
وزنه ها: 245 kg
وزنه استاندارد: 100 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1XPL003

(0) نظر

دستگاه قایقی

Panatta
XPlux

طول: 175 cm
عرض: 100 cm
ارتفاع: 225 cm
وزنه ها: 220 kg
وزنه استاندارد: 100 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FE003

(0) نظر

دستگاه قایقی

Panatta
FitEvo

طول: 113 cm
عرض: 163 cm
ارتفاع: 224 cm
وزنه ها: 200 kg
وزنه استاندارد: 100 kg
وزنه اختیاری: 130 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FE001

(0) نظر

دستگاه کشش زیر بغل

Panatta
FitEvo

طول: 132 cm
عرض: 102 cm
ارتفاع: 233 cm
وزنه ها: 160 kg
وزنه استاندارد: 100 kg
وزنه اختیاری: 130 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FE026

(0) نظر

دستگاه سرشانه جانبی

Panatta
FitEvo

طول: 150 cm
عرض: 110 cm
ارتفاع: 165 cm
وزنه ها: 175 kg
وزنه استاندارد: 50 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FE025

(0) نظر

دستگاه پرس سر شانه

Panatta
FitEvo

طول: 180 cm
عرض: 150 cm
ارتفاع: 200 cm
وزنه ها: 220 kg
وزنه استاندارد: 80 kg
وزنه اختیاری: 100 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1SC003

(0) نظر

دستگاه قایقی

Panatta
Sec

طول: 166 cm
عرض: 102 cm
ارتفاع: 205 cm
وزنه ها: 178 kg
وزنه استاندارد: 80 kg
وزنه اختیاری: 100 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1SC001

(0) نظر

دستگاه لت

Panatta
Sec

طول: 115 cm
عرض: 64 cm
ارتفاع: 230 cm
وزنه ها: 140 kg
وزنه استاندارد: 80 kg
وزنه اختیاری: 100 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1SC035

(0) نظر

دستگاه قفسه سینه

Panatta
Sec

طول: 78 cm
عرض: 150 cm
ارتفاع: 150 cm
وزنه ها: 160 kg
وزنه استاندارد: 50 kg
وزنه اختیاری: 80/100 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1SC025

(0) نظر

دستگاه پرس سر شانه

Panatta
Sec

طول: 143 cm
عرض: 138 cm
ارتفاع: 150 cm
وزنه ها: 142 kg
وزنه استاندارد: 50 kg
وزنه اختیاری: 80/100 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1IN101 Inside / 1IN201 Inside

(0) نظر

برای همه هدف ها

Panatta
Inside


طول: 174 cm
عرض: 93 cm
ارتفاع: 228 cm
وزنه ها: 610 kg
وزنه استاندارد: 120 kg
وزنه اختیاری: 150 kg

 
>قابل استفاده در فضاهای گوناگون
>طراحی زیبا با استفاده از مواد اولیه گرانبها
>نیاز به فضای کم، مناسب برای ورزش در محیط های گوناگون بزرگ یا کوچک
>بیش ترین آزادی عملکرد با قابلیت استقرار دستگاه در شکل های متنوع
>نسبت 1 به 4: سطح مقاومت روی توده وزنه
>تغییر تدریجی بار به میزان 250/1 کیلوگرم در زمان انجام حرکات آرام و استراحتی
>طول کابل: 4 متر
>دیواری با تمامی امکانات – دارای 8 عدد لوازم جانبی
>میله هاقابل تنظیم در 3 موقعیت مختلف
>2جایگاه با لوازم آموزشی
>دارای دستگیره در دو طرف دستگاه
>جایگاه برای قرار دادن راحت پا
 
 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1HP502

(0) نظر

دستگاه زیر بغل نشسته

Panatta
FreeWeight

طول: 155 cm
عرض: 135 cm
ارتفاع: 195 cm
وزنه ها: 140 kg
وزنه اختیاری: 310 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1HP501

(0) نظر

دستگاه لت

Panatta
FreeWeight


طول: 180 cm
عرض: 130 cm
ارتفاع: 190 cm
وزنه ها: 160 kg
وزنه اختیاری: 310 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1HP504

(0) نظر

دستگاه زیر بغل سوپر

Panatta
FreeWeight

طول: 150 cm
عرض: 150 cm
ارتفاع: 115 cm
وزنه ها: 130 kg
وزنه اختیاری: 310 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1HP503

(0) نظر

دستگاه زیر بغل نشسته

Panatta
FreeWeight

طول: 180 cm
عرض: 130 cm
ارتفاع: 190 cm
وزنه ها: 160 kg
وزنه اختیاری: 310 kg

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FL102

(0) نظر

Upper Body

Panatta
Freeline

طول: 175 cm
عرض: 140 cm
ارتفاع: 230 cm
وزنه ها: 250 kg
وزنه استاندارد: 80 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FL102A(Machine)

(0) نظر

Upper Body

Panatta
Freeline

طول: 175 cm
عرض: 140 cm
ارتفاع: 230 cm
وزنه ها: 250 kg
وزنه استاندارد: 80 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FL103

(0) نظر

Lower Body

Panatta
Freeline

طول: 190 cm
عرض: 130 cm
ارتفاع: 210 cm
وزنه ها: 335 kg
وزنه استاندارد: 80 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

1FL101

(0) نظر

Multifunctional

Panatta
Freeline

طول: 123 cm
عرض: 224 cm
ارتفاع: 223 cm
وزنه ها: 180 kg
وزنه استاندارد: 40 kg
وزنه اختیاری: 60 kg
 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

MT.201 - Butter Fly

(0) نظر

دستگاه قفسه سینه

Yo-LifeGroup
Maxtream

طول: 130 cm
عرض: 150 cm
ارتفاع: 163 cm
وزنه ها: 150 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

MT.202 - Seat Chest Press

(0) نظر

دستگاه پرس سینه نشسته

Yo-LifeGroup
Maxtream

طول: 160 cm
عرض: 130 cm
ارتفاع: 163 cm
وزنه ها: 150 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

MT.203 - Shoulder Press

(0) نظر

دستگاه پرس شانه

Yo-LifeGroup
Maxtream

طول: 170 cm
عرض: 130 cm
ارتفاع: 163 cm
وزنه ها: 150 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

MT.204 - Incline Press

(0) نظر

دستگاه پرس بالا سینه

Yo-LifeGroup
Maxtream

طول: 160 cm
عرض: 130 cm
ارتفاع: 163 cm
وزنه ها: 150 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

SR-901: Vertical Fly

(0) نظر

دستگاه قفسه سینه

Yo-LifeGroup
Supreme

طول: 170 cm
عرض: 140 cm
ارتفاع: 162 cm
وزنه ها: 255 kg
وزنه استاندارد: 105 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

SR-902: High Lat Pull

(0) نظر

دستگاه کشش زیر بغل

Yo-LifeGroup
Supreme

طول: 175 cm
عرض: 140 cm
ارتفاع: 175 cm
وزنه ها: 260 kg
وزنه استاندارد: 115 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

SR-903: Seated Low

(0) نظر

دستگاه زیر بغل

Yo-LifeGroup
Supreme

طول: 155 cm
عرض: 125 cm
ارتفاع: 162 cm
وزنه ها: 215 kg
وزنه استاندارد: 105 kg
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

SR-904: Seated Chest Press

(0) نظر

دستگاه پرس سینه نشسته

Yo-LifeGroup
Supreme

طول: 170 cm
عرض: 140 cm
ارتفاع: 162 cm
وزنه ها: 230 kg
وزنه استاندارد: 105 kg 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

دستگاه چند کاره 440

(0) نظر

مخصوص عضلات تحتانی

Yo-LifeGroup
Multi

طول: 2900 mm
عرض: 2300 mm
ارتفاع: 2350 mm 
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

دستگاه چند کاره 880

(0) نظر

مخصوص عضلات بالا تنه

Yo-LifeGroup
Multi

طول: 3800 mm
عرض: 3900 mm
ارتفاع: 2350 mm  
ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS18007

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8001

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8002

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8003

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8004

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8005

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8006

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8007

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8008

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8009

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8010

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر

GNS8012

(0) نظر

BodyFit

ارکید مهر

سایر محصولات ارکید مهر