مشخصات شخص

نام: مهرداد حسینی
سابقه کاری: سیزده سال
تخصص: مدیریت-مدیریت داخلی-مدیریت رزرواسیون-پذیرش
ملاحظات: 38سال-متاهل
محل های کار قبلی
1- نام:    هتل آپارتمان رازی از سال:    1389 تا سال:    1393 مسئولیت:    مدیریت داخلی
2- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
3- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
4- نام:    از سال:    تا سال:    مسئولیت:   
شهر: تهران
منطقه: قدس
تلفن: 09127358048 - 09212414048
تاریخ: