جعبه کمک های اولیه (دیواری معمولی)


جعبه کمکهای اولیه معمولی از فلزساخته شده و به منظور نصب بر روی دیوار طراحی شده است .به رنگ سفید و حاوی قیچی - تیغ بیستوری - چسب زخم - باند زخم - پنبه - دستکش - ماسک دهان - گاز استریل - پد چشم - گاز وازلین و محلول بتادین میباشد.

آذر نجات تلفن : 01213481350 فکس: 09353670571